banner
banner

Bản đồ chiến lược nhân sự

Dave Ulrich, Brian E. Becker, Mark A. Huselid
250000 đ

Thương hiệu lãnh đạo

Dave Ulrich và Norm Smallwood
250000 đ