Biết người biết ta cùng MBTI

Otto Kroeger và Janet M. Thuesen
180000 đ

Hướng nghiệp cùng MBTI

Otto Froeger cùng Janet M. Thuesen và Hile Rutledge
200000 đ
banner
banner

Bản đồ chiến lược nhân sự

Dave Ulrich, Brian E. Becker, Mark A. Huselid
250000 đ

Thương hiệu lãnh đạo

Dave Ulrich và Norm Smallwood
250000 đ